Thông báo đăng ký học lại học phần Lý thuyết đồ thị, Thống kê máy tinh và ứng dụng trong HK1/2023-2024 cho SV Liên thông đại học

Thông báo đăng ký học lại học phần Lý thuyết đồ thị, Thống kê máy tinh và ứng dụng trong HK1/2023-2024 cho SV Liên thông đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 225/TB-KHTN-ĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học lại học phần Lý thuyết đồ thị, Thống kê máy tính và ứng dụng
trong HK1/2023-2024 cho sinh viên liên thông đại học)

       Căn cứ vào số lượng sinh viên liên thông đại học chưa đạt học phần Lý thuyết đồ thị, Thống kê máy tính và ứng dụng Trường mở lớp học lại cho sinh viên liên thông đại học trong HK1/2023-2024 theo lịch đăng ký và thời khóa biểu (đính kèm) như sau:  

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh ĐKHP

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

27/09/2023

28/09/2023

– Các Khóa 2022 về trước ĐKHP học lại

– TKB xem file đính kèm.

04/10/2023

05/10/2023

 Điều chỉnh ĐKHP.

(*)(**)

 Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

 (*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

(**): https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/4911/CTDT%20Lien%20thong%20dai%20hoc%20khoa%202022.pdf 

  1. Điều kiện đăng ký ĐKHP

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

  1. Thông tin lưu ý

– Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

– Ngày bắt đầu học: 07/10/2023

– Các môn trên chỉ mở học lại 1 lần duy nhất. Sau thời gian học như trên sinh viên chưa hoàn tất sẽ học cùng sinh viên đại học chính quy chương trình chuẩn hoặc chương trình chất lượng cao.

– Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

– SV liên hệ Email giáo vụ Khoa CNTT giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc Phòng Đào tạo pdt_khtn@hcmus.edu.vn  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần. 

Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

 

     

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Trần Thái Sơn