Thông báo đăng ký học phần HK1/2021-2022 – bậc cao đẳng (update)

Thông báo đăng ký học phần HK1/2021-2022 – bậc cao đẳng (update)

                                                                                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

            Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất chương trình, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần mở học lại vét trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

 1. Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất học phần, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần mở học lại vét trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

  

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

31/08/2021

04/09/2021

Đăng ký học phần

 

08/09/2021

09/09/2021

Điều chỉnh ĐKHP

(*)

 

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

 1. Điều kiện đăng ký

 – Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

 –            Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

 1. Đăng ký học lại cùng lớp đại học chính quy: Sinh viên đăng ký theo các bước sau đây:
 • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo link sau:  https://forms.office.com/r/xx0R6jARdD
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp theo thời gian từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021.
 • Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 08/09/2021.

Lưu ý:  .

 • Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký  học phần qua mạng.

                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO