Thông báo đăng ký học phần HK1/2022-2023 dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt – Pháp

Thông báo đăng ký học phần HK1/2022-2023 dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt – Pháp

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp

Các ngành: CNKT Hóa học, Hóa học, CN Sinh học, Sinh học,
 Điện tử viễn thông và Khoa học Môi trường

         Căn cứ kế hoạch giảng dạy – đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên từ khóa 2021 trở về trước thuộc chương trình Chất lượng cao, Liên kết Việt-Pháp về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng HK1/2022-2023 như sau:

 1. Thời gian đăng ký:

Nội dung thực hiện

Ngành học

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

ĐKHP

CNKTHH, Hóa học (CLC, VP)

30/08/2022

31/08/2022

ĐKHP

Sinh học, CN Sinh học, ĐTVT, Môi trường

06/09/2022

08/09/2022

Điều chỉnh ĐKHP

CNKTHH, Hóa học (CLC, VP)

12/09/2022

13/09/2022

Điều chỉnh ĐKHP

Sinh học, CN Sinh học, ĐTVT, Môi trường

19/09/2022

20/09/2022

 1. Điều kiện đăng ký:
 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ (kể cả học lại/cải thiện).
 1. Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2022-2023:

Ngành học

Khóa học

Ngày bắt đầu

Công nghệ kỹ thuật hóa học

2020, 2021

05/09/2022

2019, 2022

10/10/2022

Hóa học (CLC và VP)

2021 trở về trước

05/09/2022

2022

10/10/2022

Công nghệ Sinh học, Sinh học, ĐTVT, KHMT

2021 trở về trước

12/09/2022

2022

10/10/2022

Lưu ý:  

 • SV ngành Khoa học Môi trường khóa 2020 nếu đăng ký học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, chọn lớp 20HOH-KMT
 • SV ngành Khoa học Môi trường khóa 2021 học môn Thể dục 2 lớp 21HOH_KMT, môn Chủ nghĩa XHKH lớp 21HOH_KMT. Phòng đào tạo đăng ký cứng 2 môn này cho SV.
 • Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.
 • Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.
 • – Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.
 • SV liên hệ Giáo vụ Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký học phần. Khoa Hóa: ngthai@hcmus.edu.vn, nttinh@hcmus.edu.vn; Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học tdphuong@hcmus.edu.vn; Khoa ĐTVT: dtlhuong@fetel.hcmus.edu.vn; Khoa Môi trường: trttdung@hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ của Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời về  ĐKHP cho SV dùng email sinh viên và trong thời gian ĐKHP.

 

   

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO