Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên lớp liên thông đại học K2021 về trước học trả nợ cùng K2022

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên lớp liên thông đại học K2021 về trước học trả nợ cùng K2022

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023

cho sinh viên lớp liên thông đại học K2021 về trước học trả nợ cùng K2022

 

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2021 về trước đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng các học phần trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cùng K2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh ĐKHP

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

07/12/2022

09/12/2022

– Các Khóa 2021 về trước ĐKHP trả nợ cùng K2022.

– TKB 22HCB: file đính kèm

– CTĐT K2021 sv xem tại link (**)

14/12/2022

15/12/2022

 Điều chỉnh ĐKHP.

(*)

 Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

 (*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

(**):  https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/234-phong-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/4259-chuong-trinh-dao-tao-lien-thong-dai-hoc-he-chinh-quy-khoa-2021?Itemid=437

  1. Điều kiện đăng ký ĐKHP

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

  1. Thông tin lưu ý

– Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

– Ngày bắt đầu học: 12/12/2022

– Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

– Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

– SV liên hệ Email giáo vụ Khoa CNTT giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc Phòng Đào tạo pdt_khtn@hcmus.edu.vn  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần. 

Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

 

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                             Trần Thái Sơn