Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên bậc cao đẳng Khóa 2018

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên bậc cao đẳng Khóa 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:  198/KHTN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2023-2024

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui khóa 2018

         Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất học phần, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 về việc đăng ký qua mạng các học phần học lại cùng lớp đại học chính quy trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP):

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

16/09/2023

17/09/2023

ĐKHP học cùng ĐHCQ

 

21/09/2023

23/09/2023

Điều chỉnh ĐKHP (*)

 

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

1. Điều kiện đăng ký

  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.
  • Bảng chuyển đổi các học phần tương đương, thay thế cao đẳng học cùng bậc đại học chính quy xem đường link sau: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=501

2. Thông tin lưu ý

  • Hình thức học: Trực tiếp (offline).
  • Ngày bắt đầu học: sinh viên cần theo dõi thêm thông tin chi tiết khác tại khoa phụ Công nghệ thông tin và trên portal .
  • SV đăng ký cải thiện điểm và học phần đã xin hoãn cùng với đợt đăng ký chính thức này.
  • Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn

 Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

 

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Trần Thái Sơn