Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp liên thông đại học K2022 và học trả nợ cùng K2022

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp liên thông đại học K2022 và học trả nợ cùng K2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 156  /KHTN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2023

                       

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2023-2024

cho sinh viên lớp liên thông đại học K2022 và học trả nợ cùng K2022

 

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2022 trở về trước về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng các học phần trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh ĐKHP

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

03/08/2023

04/08/2023

– Lớp 22HCB ĐKHP HK3.
– Các Khóa 2021 về trước ĐKHP trả nợ cùng K2022.

– TKB HK1/2023-2024; Thông báo hướng dẫn định hướng chuyên ngành: xem file đính kèm.

– CTĐT K2022 sv xem tại link (**)

25/08/2023

27/08/2023

 Điều chỉnh ĐKHP.

(*)

 Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

 (*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

(**): https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/4911/CTDT%20Lien%20thong%20dai%20hoc%20khoa%202022.pdf 

  1. Điều kiện đăng ký ĐKHP

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

  1. Thông tin lưu ý

– Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

– Ngày bắt đầu học: 21/08/2023

– Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

– Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

– SV liên hệ Email giáo vụ Khoa CNTT giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc Phòng Đào tạo pdt_khtn@hcmus.edu.vn  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần. 

Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

 

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                           

 Trần Thái Sơn