Thông báo đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2022-2023 cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2022-2023 cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 120  /KHTN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học 2022-2023

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

         Căn cứ theo số lượng sinh viên, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần học lại cùng lớp đại học chính quy trong học kỳ 3 năm học 2022-2023 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP):

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

05/07/2023

06/07/2023

ĐKHP học cùng ĐHCQ

 

14/07/2023

15/07/2023

Điều chỉnh ĐKHP (*)

 

– Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.
  • Bảng chuyển đổi các học phần tương đương, thay thế cao đẳng học cùng bậc đại học chính quy xem đường link sau: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=501
  • Thời khóa biểu dự kiến xem tại link thông báo sau: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/184-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/thoi-khoa-bieu/5030-ke-hoach-va-thoi-khoa-bieu-hoc-ky-he-hk3-2022-2023-dhcq?Itemid=437
  1. Thông tin lưu ý

Thời gian học: 10/07/2023 đến 27/08/2023

Dự kiến thi: 28/08/2023 đến 03/09/2023

Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn

Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

 

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (Đã ký)

 

  Trần Thái Sơn