Thông báo đăng ký nội trú tại KTX135B Học kỳ 2, NH2022-2023

Thông báo đăng ký nội trú tại KTX135B Học kỳ 2, NH2022-2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 12/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nội trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Học kỳ 2, năm học 2022 – 2023

________________________

 

Nhà trường thông báo đến các sinh viên có nhu cầu lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian nhận đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  • 1. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 10/02/2023.
  • 2. Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
  • 3. Các hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Giấy đề nghị nội trú (lấy tại P. CTSV)
  • Thẻ sinh viên
  • 03 bảng photo CMND/CCCD (đem bản chính để đối chiếu).
  • 02 tấm hình 3×4 (chụp không quá 3 tháng)
  • Lệ phí nội trú:

STT

Loại phí

Nội dung chi tiết

Số tiền

1

Phí nội trú (không bao gồm chi phí điện, nước và gửi xe)

Phòng giá 150.000đ/ tháng (Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 1, năm học 2022 – 2023)

150.000đ x 6 tháng = 900.000 đồng

Phòng giá 200.000đ/ tháng

200.000đ x 6 tháng = 1.200.000 đồng

Phòng giá 700.000đ/ tháng

700.000đ x 6 tháng = 4.200.000 đồng

2

Thế chân tài sản

Phòng giá 150.000 đ hoặc 200.000 đ/ tháng (đối với SV khóa 2021 trở về trước)

300.000 đồng

Phòng giá 700.000đ/ tháng (đối với SV khóa 2021 trở về trước)

700.000 đồng

Đối với sinh viên Khóa 2022

500.000 đồng

3

Phí hồ sơ

Bao gồm: hợp đồng nội trú, hồ sơ khai báo nhân khẩu (theo quy định) và thẻ nội trú (thẻ từ)

50.000 đồng

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân