Thông báo danh sách nội trú tại KTX Trường năm học 2023 – 2024

Thông báo danh sách nội trú tại KTX Trường năm học 2023 – 2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 197/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc danh sách nội trú tại KTX Trường

năm học 2023 – 2024

________________________

Nhà trường thông báo đến sinh viên/ học viên có tên trong danh sách lưu trú tại KTX Trường thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Danh sách nội trú: xem danh sách đính kèm
  2. Thời gian tiếp nhận nội trú:

Đợt 1: từ ngày 31/07/2023 đến ngày 04/08/2023

Đợt 2: từ ngày 28/08/2023 đến ngày 31/08/2023

  • Địa điểm: 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
  1. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • 03 bản sao CMND/CCCD (đem bản chính để đối chiếu).
  • 2 tấm hình 2×3 (chụp không quá 6 tháng).
  • Lệ phí nội trú./.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận Quản lý KTX theo số điện thoại 0363237678 (Cô Nhung) để được hướng dẫn và giải đáp./.

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân