Thông báo điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 và thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy – chương trình liên thông đại học

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 và thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy – chương trình liên thông đại học

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

và thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023

đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

chương trình liên thông đại học

 

      Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ;

      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo về việc điều chỉnh mức học phí năm học 2022-2023, thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 và cách thức cấn trừ học phí còn dư đối với sinh viên (SV) trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông đại học khóa tuyển 2022 tại học kỳ 1 năm học 2022-2023 như  sau:

1. Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

  a/ Đối với sinh viên trình độ đại học chương trình khóa tuyển 2022

Học phí đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình Liên thông đại học được thu theo học kỳ căn cứ vào tổng số tiết của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ và mức thu của một tín chỉ học phí được quy định theo năm học, trong đó 15 tiết của học phần được tính là một tín chỉ học phí.

Mức thu của một tín chỉ học phí (còn gọi là đơn giá tín chỉ học phí) được xác định căn cứ vào mức học phí theo khối ngành, lĩnh vực đào tạo, loại học phần và tổng số tín chỉ học phí toàn khóa học theo NĐ81/2021/NĐ-CP. Mức thu của một tín chỉ học phí trong năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông đại học khóa tuyển 2022 theo loại học phần được điều chỉnh lại theo quy định tại Quyết định số 2519/QĐ-KHTN ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc ban hành quy định thu học phí năm học 2022-2023 trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông đại học (đính kèm quyết định).

  b/ Đối với sinh viên trình độ đại học chương trình liên thông khóa tuyển 2021 trở về trước

– Mức thu của một tín chỉ học phí (còn gọi là đơn giá tín chỉ học phí): Mức thu học phí đã được điều chỉnh lại theo quy định tại Quyết định số 2519/QĐ-KHTN ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc ban hành quy định thu học phí năm học 2022-2023 trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông đại học.

– Học phí đã được tính lại và đang tiến hành thu theo quyết định như trên

2. Thông tin số tiền chênh lệch học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 khóa tuyển 2022

– Căn cứ vào mức thu học phí năm học 2022-2023 tại mục 1 thông báo này, Trường sẽ tính lại học phí HK1/2022-2023 đối với khóa tuyển năm 2022.

– SV khóa tuyển 2022 xem học phí HK1/2022-2023 được tính lại trên hệ thống Portal trường (Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí) chậm nhất là ngày 12/01/2023.

– Thông tin chênh lệch học phí giữa hai lần tính sẽ được thông báo qua email cá nhân của sinh viên chậm nhất là đến ngày 15/01/2023.

3. Cách thức cấn trừ học phí còn dư (nếu có)

– Đối với sinh viên đã hoàn thành việc nộp học phí HK1/2022-2023 cho Trường, số tiền chênh lệch học phí sẽ được cấn trừ qua HK2/2022-2023.

– Đối với sinh viên đã hoàn thành việc nộp học phí HK1/2022-2023 cho Trường nhưng không đăng ký học phần trong HK2/2022-2023, sinh viên có thể đề nghị Trường hoàn trả tiền học phí chênh lệch. Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính để được hướng dẫn chi tiết./.

 

Nơi nhận:               

– Như trên (để thực hiện);

– Lưu: VT, ĐT, KHTC, CTSV.

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Lê Quan