Thông báo ĐKHP HK3/2020-2021 – bậc cao đẳng

Thông báo ĐKHP HK3/2020-2021 – bậc cao đẳng

    ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                 Số:            /KHTN-ĐT                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 3 năm học 2020-2021

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

 

        Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất học phần, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần mở học lại vét trong học kỳ 3 năm học 2020-2021 như sau:

    1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

08/07/2021

11/07/2021

Đăng ký học phần

 

22/07/2021

24/07/2021

Điều chỉnh ĐKHP

Tuần học đầu tiên (*)

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

    2. Điều kiện đăng ký

 – Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

 – Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

 – Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 12 tín chỉ.

Lưu ý:  .

  • Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.
  • Thời gian học: 19/07/2021 đến 29/08/2021.
  • Dự kiến thi: 30/08/2021 đến 05/09/2021.

                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                             

 

                                                                                                      Trần Thái Sơn