Thông báo đổi phòng học ngày 28/10 bậc cao đẳng

Thông báo đổi phòng học ngày 28/10 bậc cao đẳng
Ngày 28/10/2019 các phòng học bậc cao đẳng thay đổi phòng học như sau: 
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng Chỉ áp dụng ngày
CD2018/1 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ Lê Viết Long T2 7-9 E403->GD2 28/10/2019
CD2018/2 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ Lê Viết Long T2 10-12 E403->GD2 28/10/2019
CD2018/1 PLD001 Pháp luật đại cương Hà Minh Ninh T2 10-12 E404->H2.1 28/10/2019
CD2017/1 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Như Anh T3 1-3 E403->C32 29/10/2019