Thông báo gia hạn thời gian cập nhật căn cước công dân đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh

Thông báo gia hạn thời gian cập nhật căn cước công dân đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh

Kết quả xác nhận thông tin căn cước công dân tính đến 8h00 ngày 23/02/2023: xem file đính kèm

Nhà trường gia hạn thời gian cập nhật căn cước công dân đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đến hết ngày 28/02/2023

Nhằm chuẩn hóa thông tin người học, Nhà trường yêu cầu toàn thể người học bao gồm Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu sinh thực hiện cung cấp thông tin Căn cước Công dân (CCCD) theo hướng dẫn sau:

Việc cung cấp thông tin CCCD liên quan đến công tác quản lý người học tại Trường và trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đề nghị toàn thể người học thực hiện nghiêm túc và chính xác.

Các vấn đề phát sinh (nếu có) đề nghị người học liên hệ Phòng Công tác Sinh viên qua email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            P. Đào tạo;

–            P. Đào tạo SĐH;

–            Các Khoa;

–            Đoàn TN;

–            Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Nguyễn Thị Ngọc Hân