Thông báo hoàn trả học phí của khóa 2017 (do miễn giảm và đóng dư)

Thông báo hoàn trả học phí của khóa 2017 (do miễn giảm và đóng dư)

– Danh sách sinh viên được chuyển khoản (sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền): xem danh sách đính kèm

– Danh sách sinh viên nhận tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính (cở sở Linh Trung – Thủ Đức) để nhận tiền: xem danh sách đính kèm

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH