Thông báo học bổng chuyển tiếp sinh dành cho HVCH Khóa 2021, Khóa 2022 năm học 2022-2023 (đợt bổ sung)

Thông báo học bổng chuyển tiếp sinh dành cho HVCH Khóa 2021, Khóa 2022 năm học 2022-2023 (đợt bổ sung)

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 199/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

 

 

    

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng chuyển tiếp sinh dành cho học viên cao học Khóa 2021 và Khóa 2022

 năm học 2022-2023 (đợt bổ sung)

_________________

 

         Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-KHTN ngày 14/09/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng chuyển tiếp sinh dành cho

học viên cao học thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM và Quy định kèm theo

Quyết định này; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách học viên cao học thuộc đối tượng chuyển tiếp sinh Khóa 2021 và Khóa 2022

được xét cấp học bổng năm học 2022-2023 đợt bổ sung; cụ thể như sau:

1. Danh sách: xem tại đây

2. Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản.

          Các học viên có tên trong danh sách nhận học bổng vui lòng cung cấp thông tin mới hoặc điều chỉnh thông tin nhận học bổng qua link sau: https://bit.ly/323PPR0

Hoặc gửi email về Phòng CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn (nếu không thể vào được link form):

  •  Tiêu đề: [Cung cấp thông tin nhận HB Chuyển tiếp sinh NH2022-2023]
  •  Thông tin cần cung cấp: MÃ HV – HỌ TÊN – CMND/CCCD – STK – NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH

3. Thời gian cung cấp thông tin: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/07/2023

       Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nhận học bổng thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân