Thông báo học bổng NK Lee năm 2023

Thông báo học bổng NK Lee năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:14/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng NK Lee năm 2023

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc đại học hệ chính quy;
 • Điểm trung bình học tập năm học 2021 – 2022 và học kì 1 năm học 2022 – 2023 từ 7.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện năm học 2021 – 2022 từ loại Khá trở lên;
 • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn;
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học 2022-2023;
 1. Giá trị học bổng:dự kiến từ 2.100.000 đến 2.700.000 vnđ /sinh viên /tháng. Sinh viên được lựa chọn sẽ nhận học bổng liên tục cho đến khi tốt nghiệp.
 2. Số lượng: 01 suất
 3. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh của sinh viên gửi đến Ông NK Lee (Ông Lee Nam Kwang);
 • 01 thư giới thiệu của giảng viên;
 • Bản sao sổ hộ nghèo hoặc xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn;
 • Bản sao thẻ sinh viên;
 • Bảng điểm năm học 2021-2022 và học kì 1 năm học 2022-2023.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 10/02/2023 tại Phòng Công tác Sinh viên ở 1 trong 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Phạm Nguyễn Thùy Dương