Thông báo hủy học phần trong HK1/2023-2024 lớp liên thông đại học

Thông báo hủy học phần trong HK1/2023-2024 lớp liên thông đại học

THÔNG BÁO

(Về việc hủy học phần trong HK1/2023-2024

cho sinh viên liên thông đại học)

 Căn cứ vào số lượng sinh viên liên thông đại học đăng ký trong HK1/2023-2024, Trường thông báo đến sinh viên liên thông đại học về việc hủy học phần như sau:  

 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Phòng học

Ghi chú

Học phần hủy

23-24

1

CT321

Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin

22B

CN

1

4

cs2:F104

 

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2023-2024 như đã thông báo.

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Trần Thái Sơn