Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2021-2022

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2021-2022

Sau thời gian triển khai tiếp nhận khiếu nại và bổ sung thêm các danh sách sinh viên tham gia hoạt động, Nhà trường hướng dẫn xem kết quả Điểm rèn luyện chính thức HK2/2021-2022 của sinh viên hệ chính quy như sau:

Trường hợp các sinh viên bị kỷ luật trong quá trình học tập sẽ bị hạ bậc xếp loại rèn luyện theo quy định tại Điều 8 Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1028/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cụ thể:

  • Trong thời gian sinh viên bị kỷ luật mức khiển trách, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Khá.
  • Trong thời gian sinh viên bị kỷ luật mức cảnh cáo, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung bình.

Kết quả điểm rèn luyện sẽ được ghi vào hồ sơ sinh viên và được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, khen thưởng và các chế độ chính sách khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Nguyễn Thị Ngọc Hân