Thông báo kết quả chính thức HBKK CTĐA Khoa Hóa học, Môi trường, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH HK2/21-22

Thông báo kết quả chính thức HBKK CTĐA Khoa Hóa học, Môi trường, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH HK2/21-22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 240/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK2/2021-2022 dành cho SV Chương trình Đề án

Khoa Môi trường, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH, Khoa Hóa học

_________________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Môi trường,

Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học, Khoa Hóa học được xét cấp Học bổng khuyến khích học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

1. Danh sách sinh viên chính thức được xét cấp học bổng khuyến khích:

2. Thông tin nhận học bổng khuyến khích:

Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi email xác nhận lại thông tin nhận học bổng (số tài khoản, ngân hàng). Sinh viên kiểm tra email sinh viên để biết

được thông tin nhận học bổng.

3. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm

chuyển khoản học bổng.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân