Thông báo kết quả chính thức HBKK HK3/21-22 Khoa Công nghệ Thông tin (CTĐA)

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK3/21-22 Khoa Công nghệ Thông tin (CTĐA)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 08/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK3/2021-2022 dành cho SV Chương trình Đề án

Khoa Công nghệ Thông tin

_________________________

 

       Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Công nghệ Thông tin được xét cấp

Học bổng khuyến khích học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

1. Danh sách sinh viên chính thức được xét cấp học bổng khuyến khích:

  • DSSV các CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin nhận HBKK: xem tại đây

     Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi email xác nhận lại thông tin nhận học bổng (số tài khoản, ngân hàng). Sinh viên kiểm tra email sinh viên để biết

được thông tin nhận học bổng.

3. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

     Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm

chuyển khoản học bổng.

* Lưu ý: Đề nghị các bạn sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi Nhà trường thực hiện thủ tục chuyển khoản học bổng. 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân