Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2/2022-2023

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2/2022-2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 350/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023

_________________________

 

        Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách sinh viên các Khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 chính thức được cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2/2022-2023 và điểm chuẩn cấp học bổng như sau:

1. Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ HK2/22-23:

Ngành

 Khóa 2019

Khóa 2020 Khóa 2021

Khóa 2022

Tổng số suất

Ghi chú

Toán học

9.5

9.04 8.79

8.6

40

K2019 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Thông tin

9.0

9.15 9.22

9.33

71

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Vật lý

9.0

8.82 8.46

8.47

26

K2019 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Hóa học

9.02

8.88 8.32

8.93

44

 Chỉ xét đến HB loại giỏi 

Sinh học

8.81

8.54 8.27

7.66

28

 K2019, 2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi

Địa chất

9.7

8.6 9.01

 

3

 K2019, 2021 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020 chỉ xét đến HB loại giỏi

Khoa học Môi trường

9.2

8.76 8.34

8.17

13

K2019 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Sinh học

9.0

8.83 8.77

8.8

38

Chỉ xét đến HB loại giỏi 

Khoa học Vật liệu

10

8.47 9.02

7.46

16

K2019 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi

Điện tử Viễn thông

8.98

8.88 8.9

8.82

39

Chỉ xét đến HB loại giỏi  

Hải dương học

9.6

8.68  7.81  7.5

4

 K2019 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Môi trường

9.6

8.26 8.64

7.43

13

K2019 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi  

Kỹ thuật Hạt nhân

 

8.9 9.03 8.64 5

 K2021 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2022 chỉ xét đến HB loại giỏi 

Công nghệ Vật liệu

  9.31 8.56

7.62

8

K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi 

Vật lý Y khoa    8.66 9.05 8.75 7 Chỉ xét đến HB loại giỏi   
Kỹ thuật Địa chất   8.86       8.46  7.4 3 K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi  
Khoa học dữ liệu   9.5 9.5 9.02 12

K2021, 2022 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020 chỉ xét đến HB loại giỏi  

Quản lý tài nguyên môi trường       8.92 2  Chỉ xét đến HB loại giỏi 

2. Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2/2022-2023: 

     Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 2/2022-2023 vui lòng kiểm tra Email SV để biết thông tin nhận học bổng và theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Ngọc Hân