Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK2/22-23 dành cho sinh viên các CTĐA (có thêm Khoa CNTT)

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK2/22-23 dành cho sinh viên các CTĐA (có thêm Khoa CNTT)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 359/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2022-2023 dành cho SV Chương trình Đề án

_________________________

 

        Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo kết quả dự kiến Học bổng khuyến khích học tập HK2/2022-2023 dành cho sinh viên các Chương

trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH, Khoa Công nghệ Thông tin; và Học bổng khuyến khích học tập

HK1, HK2/2022-2023 dành cho sinh viên CTĐA Khoa Môi trường:

1. Căn cứ xét học bổng:

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

 *Lưu ý: Đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có sự thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên thắc mắc, khiếu nại. 

3. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên:

congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK2/2022-2023 (CTĐA)

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

   – Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

   – Nếu cần cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được

học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2023 (riêng Khoa CNTT đến hết ngày 09/11/2023). Sau thời gian này, Nhà trường không giải

quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến HBKK học kỳ 2/2022 – 2023 (CTĐA).

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản. 

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân