Thông báo kết quả dự kiến học bổng CTĐA Khoa Hóa học, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH HK1/21-22

Thông báo kết quả dự kiến học bổng CTĐA Khoa Hóa học, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH HK1/21-22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 147/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2021-2022 dành cho SV Chương trình Đề án

Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH 

_________________________

 

         Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách dự kiến SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn

thông, Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp Học bổng khuyến khích học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Căn cứ xét học bổng:

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

  • DSSV các CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin: Chưa xét
  • DSSV các CTĐA Khoa Hóa học: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA Khoa Điện tử-Viễn thông: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA Khoa Sinh học-CNSH: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA Khoa Môi trườngChưa xét

 * Sinh viên lưu ý đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có sự thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên thắc mắc, khiếu nại. 

3. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

– Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK1/2021-2022

– Sinh viên cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản (đối với SV đã có số tài khoản trong danh sách đính kèm) cho Phòng Công tác

Sinh viên qua link: https://forms.office.com/r/7yJtLfyqeW . Sinh viên lưu ý số tài khoản phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản thì mới chuyển được

học bổng.

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/08/2022.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân