Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2021-2022

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 212/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK2/2021-2022

_________________________

 

      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học kỳ 2/2021-2022 dành cho 

Khóa 2018, 2019, 2020, 2021 như sau:

1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2021-2022:

–  Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-KHTN ngày 20/06/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh

viên và Quy định kèm theo Quyết định này;

  Căn cứ vào kết quả học tập HK2/2021-2022, kết quả rèn luyện HK2/2021-2022

–  Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

 Khóa 2018

Khóa 2019 Khóa 2020

Khóa 2021

Tổng số suất

Ghi chú

Toán học

9.81

9.26 8.21

8.01

51

K2018, 2019  chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2021 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Thông tin

9.0

9.15 8.99

9.26

103

K2019, 2021 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2018, 2020 chỉ xét đến HB loại giỏi

Vật lý

9.6

8.49 7.82

7.14

30

K2018 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Hóa học

9.1

8.0 8.17

8.67

67

 

K2018, 2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi 

Sinh học

9.05

8.45 7.15

7.6

52

 K2018, 2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Địa chất

9.5

8.64 8.69

7.91

5

 

K2018, 2019, 2020 chỉ xét đến HB loại giỏi 

Khoa học Môi trường

9.0

7.79 8.38

7.11

21

K2018, 2019, 2020 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Sinh học

9.0

8.63 8.22

8.68

55

Chỉ xét đến HB loại giỏi 

Khoa học Vật liệu

9.0

8.58 7.61

7.16

26

K2018 chỉ xét đến HB loại xuất sắc 

K2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Điện tử Viễn thông

9.07

8.07 7.76

8.27

61

K2018, 2019, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi  

Hải dương học

 9.0

8.48  8.26  

3

 

Công nghệ Môi trường

9.0

7.94 7.75

7.06

19

K2018 chỉ xét đến HB loại xuất sắc  

Kỹ thuật Hạt nhân

9.42

8.05 8.07 8.18 8

K2018, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi 

Công nghệ Vật liệu

    9.37

7.72

7

 
Vật lý Y khoa     8.44 8.5 7 Chỉ xét đến HB loại giỏi   
Kỹ thuật Địa chất          8.4   1  
Khoa học dữ liệu     8.77 8.81 11 Chỉ xét đến HB loại giỏi  

 

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2021-2022: Xem tại đây

3. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK2/2021-2022

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

Trường hợp cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/10/2022. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến

HBKK học kỳ 2/2021 – 2022.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

* Lưu ý: Đề nghị các bạn sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi Nhà trường thực hiện thủ tục chuyển khoản học bổng. 

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân