Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh dành cho HVCH Khóa 2020, Khóa 2021 năm học 2021-2022

Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh dành cho HVCH Khóa 2020, Khóa 2021 năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 172/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022

 

 

    

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng chuyển tiếp sinh dành cho học viên cao học Khóa 2020, Khóa 2021

 năm học 2021-2022

_________________

 

         Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-KHTN ngày 14/09/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng dành cho học viên cao học thuộc đối tượng tuyển thẳng và xét tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM và Quy định kèm theo Quyết định này; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách học viên cao học thuộc đối tượng chuyển tiếp sinh Khóa 2021 được xét cấp học bổng năm thứ 1, năm học 2021-2022Khóa 2020 được xét cấp học bổng năm thứ 2, năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Danh sách nhận học bổng: 

2. Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản.

Các học viên có tên trong danh sách nhận học bổng vui lòng cung cấp thông tin mới hoặc điều chỉnh thông tin nhận học bổng qua link sau: https://bit.ly/323PPR0

Hoặc gửi email về Phòng CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [Cung câp thông tin nhận HB Chuyển tiếp sinh NH2021-2022]
  • Thông tin cần cung cấp: MÃ HV – HỌ TÊN – CMND/CCCD – STK – NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH

3. Thời gian cung cấp thông tin: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/9/2022

Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nhận học bổng thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 


 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân