Thông báo kết quả trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin và điểm phỏng vấn xét tuyển của tuyển sinh liên thông đại học – Liên thông đại học năm 2022 ngành CNTT và thủ tục nộp hồ sơ nhập học

Thông báo kết quả trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin và điểm phỏng vấn xét tuyển của tuyển sinh liên thông đại học – Liên thông đại học năm 2022 ngành CNTT và thủ tục nộp hồ sơ nhập học

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TB-HĐTS LTĐH   

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

 THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển diện dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học

bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và điểm phỏng vấn xét tuyển

của tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2022 ngành CNTT

và thủ tục nộp hồ sơ nhập học

 

          Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo kết quả trúng tuyển diện dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và điểm phỏng vấn xét tuyển của tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2022 ngành CNTT và thủ tục nộp hồ sơ nhập học như sau:

  1. Tra cứu kết quả trúng tuyển: Từ 15 giờ 00, ngày 25/11/2022, thí sinh xem danh sách trúng tuyển bằng cách tra cứu tại trang web theo địa chỉ: ​https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua.
  2. Thời gian nộp hồ sơ nhập học
  • Ngày 25/11/2022: Trường sẽ thông báo thủ tục nhập học, học phí, lệ phí nhập học và các thông tin liên quan tại trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn ( Đào tạo / Đào tạo Đại học-Cao đẳng / Thông báo / Liên thông đại học / Tuyển sinh).
  • Từ 8giờ00 đến 11giờ00, ngày 09/12/2022: thí sinh nộp hồ sơ nhập học tại Phòng Công tác sinh viên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q5, TP.HCM./.

 

Nơi nhận:            

  • ĐHQG-HCM (để báo cáo);   
  • Lưu: VT, ĐT.

                            

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan