Thông báo mở bổ sung các lớp học phần khóa 2022 trong HK1/2022-2023

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần khóa 2022 trong HK1/2022-2023

THÔNG BÁO

(Về việc mở bổ sung các lớp khóa 2022 trong HK1/2022-2023

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK1/2022-2023, Trường điều chỉnh mở bổ sung các lớp khóa 2022 trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Phòng học

Mở bổ sung

22-23

1

BAA00012

Anh văn 2

22C6_2

6

6

4

cs2:NĐH5.7

22-23

1

BAA00012

Anh văn 2

22C5_1

5

6

4

cs2:NĐH6.2

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2022-2023 khóa 2022 như đã thông báo.

 

     

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

  Trần Thái Sơn