Thông báo nghỉ học môn Sinh đại cương 2

Thông báo nghỉ học môn Sinh đại cương 2
Do giảng viên bị bệnh nên sẽ thông báo dạy bù các lớp học phần sau đây: 
 
mamh tenmh lop Thu TietBD Sotiet Phong Lịch nghỉ
BIO00002 Sinh đại cương 2 22SHH1 2 1 4 cs2:E105 nghỉ tuần 06/03/2023
BIO00002 Sinh đại cương 2 22SHH2 2 6 4 cs2:E104 nghỉ tuần 06/03/2023
BIO00002 Sinh đại cương 2 22CSH3 3 6 4 cs2:E104 nghỉ tuần 06/03/2023
BIO00002 Sinh đại cương 2 22CSH1 6 1 4 cs2:E105 nghỉ tuần 06/03/2023
BIO00002 Sinh đại cương 2 22CSH2 7 1 4 cs2:E104 nghỉ ngày mai thứ bảy 04/03/2023 và tuần 06/03/2023
BIO00002 Sinh đại cương 2 22_1 7 6 4 cs2:E103 nghỉ ngày mai thứ bảy 04/03/2023 và tuần 06/03/2023