Thông báo nghỉ học môn TTHCM, lớp 21_2 và 21_4

Thông báo nghỉ học môn TTHCM, lớp 21_2 và 21_4
Phòng Đào tạo thông báo: môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh nghỉ học 2 lớp sau:
– Lớp 21_2, tiết 6-9, thứ 5, ngày 23/3/2023.
– Lớp 21_4, tiết 1-4, thứ 6, ngày 24/3/2023.
Lý do: giảng viên tham gia dự Đại hội Công đoàn Khoa và họp BM vào thứ 5 ngày 23/3/2023 và Đại hội Chi đoàn Khoa vào thứ 6 ngày 24/3/2023.