Thông báo nghỉ học tuần lễ 17/4 – 22/4 các môn Hóa học