Thông báo nộp hồ sơ xét hoàn tất chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy các chương trình – Đợt tháng 5 năm 2023

Thông báo nộp hồ sơ xét hoàn tất chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy các chương trình – Đợt tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét hoàn tất chương trình đào tạo

trình độ đại học hệ chính quy các chương trình

Đợt tháng 5 năm 2023

 

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên (SV) về việc nộp hồ sơ xét hoàn tất chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học hệ chính quy các chương trình (nếu SV có nguyện vọng) như sau:

SV được nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT: Nếu SV chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định nhưng thỏa tất cả các điều kiện nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT tại mục 2 thông báo này thì được nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT.

1. Điều kiện nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT

  • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
  • Đã hoàn tất học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (có chứng chỉ GDQP-AN);
  • Đã hoàn tất các học phần Giáo dục thể chất;
  • Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định trong chương trình đào tạo của Trường.

2. Hồ sơ xin xét hoàn tất CTĐT gồm có: Đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo được in từ portal.

3. Thời gian nộp đơn: từ ngày 03/5/2023 đến 10/5/2023.

4. Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo, Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP. HCM.

5. Trường công bố danh sách SV được công nhận hoàn tất CTĐT trên website: www.hcmus.edu.vn vào ngày 26/5/2023. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 26/5/2023 đến ngày 30/05/2023.

6. Ngày nhận giấy chứng nhận hoàn tất CTĐT: từ ngày 02/6/2023 đến ngày 09/6/2023.

 7. Một số quy định sau khi được cấp chứng nhận hoàn tất CTĐT

  • SV không được phép đăng ký học tại Trường (kể cả đăng ký học cải thiện).
  • Từ thời điểm được chứng nhận hoàn tất CTĐT, SV không còn thuộc diện quản lý của Trường, không được hưởng các chế độ, chính sách dành cho SV và không được xác nhận SV để xin hoãn nghĩa vụ quân sự.
  • Thời gian gia hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh: Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành, SV được phép nộp chứng chỉ ngoại ngữ trong vòng 03 năm để xét tốt nghiệp tính từ thời điểm SV thôi học.

Lưu ý:

  1. Trong một năm học, Trường nhận đơn xin xét hoàn tất CTĐT 02 đợt/năm học (sau đợt xét tốt nghiệp mỗi học kỳ). Nếu SV có yêu cầu chứng nhận hoàn tất chương trình thì nộp đơn theo thông báo của mỗi đợt.
  2. SV chỉ nộp đơn xin xét hoàn tất CTĐT một lần duy nhất (có thể đề nghị được cấp GCN nhiều bản).
  3. Thông tin ngành (đối với nhóm ngành) và chuyên ngành trong đơn xét hoàn tất CTĐT và đơn xét tốt nghiệp (khi SV đủ điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp) bắt buộc phải giống nhau./.

 

Nơi nhận:

–        BGH (để báo cáo);

–        Như trên (để thực hiện);

–        Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

  

Trần Lê Quan