Thông báo phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 12/2022)

Thông báo phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 12/2022)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    280   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên

(đợt tháng 12/2022)

_________________

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, Nhà trường tổ chức đợt phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Loại thuốc:

               Thuốc tẩy giun Albendazole STELLA 400mg do công ty TNHH LD Stellapharm sản xuất.

  1. Thời gian nhận thuốc: từ ngày 19/12/2022 đến ngày 30/12/2022.
  2. Địa điểm nhận:
  • Cơ sở Nguyễn Văn Cừ: sinh viên đem theo thẻ sinh viên đến Trạm Y tế (Phòng E.001) nhận thuốc.
  • Cơ sở Thủ Đức – Dĩ An: lớp trưởng đến nhận theo lớp tại Trạm Y tế (Phòng D.101)./.

 

         

Nơi nhận:

–  BGH (để báo cáo);

–  Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương