Thông báo phát thuốc tẩy giun và viên sắt miễn phí cho sinh viên đợt tháng 05/2023

Thông báo phát thuốc tẩy giun và viên sắt miễn phí cho sinh viên đợt tháng 05/2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    119   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v phát thuốc tẩy giun và viên sắt miễn phí cho sinh viên

(đợt tháng 05/2023)

_________________

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, Nhà trường tổ chức đợt phát thuốc miễn phí cho sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Loại thuốc:
  • Đối với tất cả sinh viên: phát thuốc tẩy giun Albendazole STELLA 400mg do công ty TNHH LD Stellapharm sản xuất.
  • Đối với nữ sinh viên: phát viên sắt dự phòng thiếu máu thiếu sắt: ( FERROVIT, đơn vị nhập khẩu: chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (HAPHARCO J.S.C Branch).
  1. Thời gian nhận thuốc: từ ngày 22/5/2023 đến ngày 02/6/2023.
  2. Địa điểm nhận:
  • Cơ sở Nguyễn Văn Cừ: sinh viên đem theo thẻ sinh viên đến Trạm Y tế (E.001) nhận thuốc.
  • Cơ sở Thủ Đức – Dĩ An: lớp trưởng đến nhận theo lớp tại Trạm Y tế (D.101)./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Nguyễn Thị Thắm