Thông báo phòng thi kiểm tra trình độ tiếng Anh Khóa 2018, bậc Cao đẳng

Thông báo phòng thi kiểm tra trình độ tiếng Anh Khóa 2018, bậc Cao đẳng

Lưu ý :

1/ Sinh viên phải mang CMND khi vào phòng thi. 
2/ Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.
3/ Hình thức thi: trắc nghiệm.
4/ Sinh viên xem danh sách thi tại các sheet của file đính kèm.

5/ Sinh viên không có tên trong danh sách thi mang theo biên nhận hồ sơ đến phòng Đào tạo xin bổ sung tên trước ngày 18/8/2017.