Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên

Quyết định số 622/QĐ-KHTN ngày 18/4/2023 về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên: Xem tại đây

Quyết định số 622/QĐ-KHTN và Quy định ban hành kèm theo có hiệu lực kể từ ngày ký.