Thông báo số 3 Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 6

Thông báo số 3 Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 6

Ban Tổ chức Hội nghị kính gửi quý vị Thông báo số 3 Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 6 với chủ đề QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ KỶ NGUYÊN SỐ” 

Thông tin gửi bài tham luận:

– Tóm tắt bài viết không quá 250 từ, viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (gồm 03 – 05 từ khóa) và gửi theo đường link https://stf.hcmunre.edu.vn/dang-ky-gui-bai gia hạn đến ngày 20/8/2023.  

Ban tổ chức Hội nghị gửi kết quả chọn bài viết cho tác giả trước ngày 31/8/2023.

– Tác giả có bài được lựa chọn gửi bài toàn văn trước ngày 20/9/2023.

Thông tin chi tiết, Quý vị xin vui lòng xem thông tin trên website https://stf.hcmunre.edu.vn/

 

Ban Tổ chức hội nghị xin trân trọng kính mời!