Thông báo thay đổi ngày học các lớp Sinh hoạt công dân đầu năm (ĐNA_07, ĐNA_08, ĐNB_09 và ĐNB_10)

Thông báo thay đổi ngày học các lớp Sinh hoạt công dân đầu năm (ĐNA_07, ĐNA_08, ĐNB_09 và ĐNB_10)

Thông báo thay đổi ngày học các lớp Sinh hoạt công dân đầu năm (ĐNA_07, ĐNA_08, ĐNB_09 và ĐNB_10)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thay đổi ngày học các lớp Sinh hoạt công dân đầu năm (ĐNA_07, ĐNA_08, ĐNB_09 và ĐNB_10) ở cở sở Nguyễn Văn Cừ học ngày Thứ 7 (12/11/2022) sẽ chuyển  sang học ngày 26/11/2022 (Thứ 7) cùng địa điểm. Riêng lớp ĐNA_07 học buổi sáng và ĐNB_10 học buổi chiều sẽ chuyển sang Giảng đường 2, cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Sinh viên xem thông tin cụ thể trong danh sách đính kèm trong thông báo.

Các lớp ĐNA_09 và ĐNA_10 học ngày 12/11/2022 ở cơ sở Thủ Đức Dĩ An vẫn học bình thường.