Thông báo thay đổi phòng học từ ngày 24/10/2022 – CS Linh Trung

Thông báo thay đổi phòng học từ ngày 24/10/2022 – CS Linh Trung
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thay đổi phòng học áp dụng từ tuần 24/10/2022 đến cuối học kỳ như sau:
 
Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Áp dụng từ tuần 
2022 LT MTH00041 Toán rời rạc 22CTT3 cs2:E302=>E102 6 1 4 Toán-Tin học 24/10/2022 đến cuối kỳ
2022 LT CSC00004 Nhập môn Công nghệ Thông tin 22CTT5 cs2:E102=>E302  6 3 3 Công nghệ thông tin 24/10/2022 đến cuối kỳ
2022 LT BAA00004 Pháp luật đại cương 22CVL1 cs2:E104=>E304 4 6 4 Xã hội 24/10/2022 đến cuối kỳ
2022 LT MTH00003 Vi tích phân 1B 22CTT3 cs2:E304=>E104 4 6 4 Toán-Tin học 24/10/2022 đến cuối kỳ