Thông báo thời gian học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông báo thời gian học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phòng Đào tạo thông báo:

Các lớp Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sau đây bắt đầu học từ ngày 20/11/2023

Mã mh Tên môn học Lớp Ghi chú Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Ngày đầu tuần
BAA00104 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22QMT1 chỉnh ngày bắt đầu cs2:F301 3 1 4 20/11/2023
BAA00104 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22CVD1 chỉnh ngày bắt đầu cs2:F301 7 1 4 20/11/2023