Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng Thông tin và Truyền thông, Văn phòng ĐHQG-HCM

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng Thông tin và Truyền thông, Văn phòng ĐHQG-HCM
Văn phòng ĐHQG-HCM gửi Thông báo số 80/TB-VP ngày 10/5/2021 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan ĐHQG-HCM như sau:
1. Số lượng: 
– Chuyên viên Phòng Thông tin và Truyền thông, Văn phòng ĐHQG-HCM: 02
– Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHQG-HCM: 01
2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 09/6/2021
3. Yêu cầu chuyên môn: chi tiết file đính kèm.