Thông báo v/v đăng ký chọn phương thức đào tạo đối với các học viên cao học khóa 26/2016

Thông báo v/v đăng ký chọn phương thức đào tạo đối với các học viên cao học khóa 26/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 136/SĐH                                                                                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 12 năm 2017

 

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI

CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 26/2016

 

Phòng đào tạo sau đại học thông báo các học viên cao học khóa 26/2016 đăng ký phương thức đào tạo như sau:

1. Học viên thuộc các ngành sau đăng ký phương thức đào tạo:

Stt

Chuyên ngành

Mã số

Phương thức đào tạo

   1.   

Khoa học máy tính (28)

60480101

Phương thức 1, 2

   2.   

Hệ thống thông tin (11)

60480104

Phương thức 1, 2

 

Sinh học thực nghiệm

 

 

   3.   

         hướng Sinh lý động vật (24)

60420114

Phương thức 1, 2

   4.   

Công nghệ sinh học (34)

62420201

Phương thức 2, 3

   5.   

Di truyền (23)

60420121

Phương thức 1, 2

 (Các ngành khác của khóa 26 chỉ có một phương thức đào tạo là Phương thức 2)

Ghi chú:

            – Phương thức 1: là chương trình giảng dạy môn học không thực hiện luận văn thạc sĩ 

            – Phương thức 2: là chương trình giảng dạy môn học có thực hiện luận văn thạc sĩ

            – Phương thức 3: là chương trình nghiên cứu

2. Điều kiện để học viên được chọn phương thức 2,3:

            – Theo nguyện vọng của học viên,

            – Không nợ quá 12 tín chỉ.

            – Được sự đồng ý của CBHD (do sự giới thiệu của Bộ môn, ngoài ra học viên cũng có thể tự mời CBHD)

3. Nếu số học viên đăng ký phương thức 1 ít hơn 10 học viên thì bắt buộc phải chuyển sang phương thức 2

4. Thời gian đăng ký:  học viên đăng ký theo mẫu đính kèm và nộp cho phòng ĐT Sau Đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/01/2018. Không được phép đăng ký phương thức hộ.

5. Riêng ngành Công nghệ sinh học đối với các học viên chọn Phương thức 3 phải nộp Đề cương nghiên cứu (mẫu) theo thông báo của Bộ môn

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 

Lê Đức Phúc