Thông báo về việc hủy / mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2022-2023- ĐHCQ

Thông báo về việc hủy / mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2022-2023- ĐHCQ

THÔNG BÁO

(Về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2022-2023

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK1/2022-2023, Trường điều chỉnh hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

NH

HK

Mã môn học

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Phòng học

Mở bổ sung

22-23

1

MTH00030

Đại số tuyến tính

21_3

2

6

4

cs2:E305

22-23

1

MTH00031

Đại số đại cương

21_2

5

1

4

cs2:F307

Hủy lớp

22-23

1

BAA00013

Anh văn 3

21C6_2

6

6

4

 

22-23

1

BAA00014

Anh văn 4

21C6_1

6

6

4

 

22-23

1

BAA00014

Anh văn 4

21C4_1

4

6

4

 

22-23

1

BAA00014

Anh văn 4

21S2_1

2

1

4

 

22-23

1

BAA00014

Anh văn 4

21S3_1

3

1

4

 

22-23

1

BAA00014

Anh văn 4

21S4_1

4

1

4

 

22-23

1

BAA00014

Anh văn 4

21S5_1

5

1

4

 

Chỉnh phòng học

22-23

1

CHE10007

Hóa Phân tích 1

21HOH1TN

4

3.5

2.5

7.4
=>cs2:NĐH7.3

22-23

1

MTH00004

Vi tích phân 2B

21_1

8

1

4

D106
=>cs2:D103

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2022-2023 như đã thông báo.

 

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Trần Thái Sơn