Thông báo về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2023-2024 cơ sở Linh Trung

Thông báo về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2023-2024 cơ sở Linh Trung

THÔNG BÁO

(Về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK1/2023-2024

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

       Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK1/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Phòng học

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Hủy lớp

23-24

1

ADD00001

Anh văn bổ túc

23S7_2

cs2:NĐH6.3

7

1

4

23-24

1

ADD00032

Anh văn 2

23C4_1

cs2:NĐH6.9

4

6

4

23-24

1

ADD00032

Anh văn 2

23C5_1

cs2:NĐH6.2

5

6

4

23-24

1

ADD00032

Anh văn 2

23S2_1

cs2:NĐH6.4

2

1

4

23-24

1

ADD00032

Anh văn 2

23S4_1

cs2:NĐH5.5

4

1

4

23-24

1

ADD00033

Anh văn 3

22C2_2

cs2:NĐH6.2

2

6

4

23-24

1

ADD00033

Anh văn 3

22C3_2

cs2:NĐH5.10

3

6

4

23-24

1

ADD00033

Anh văn 3

22S2_1

cs2:NĐH5.7

2

1

4

23-24

1

ADD00033

Anh văn 3

22S7_1

cs2:NĐH5.5

7

1

4

Chỉnh phòng học

23-24

1

BAA00101

Triết học Mác – Lênin

23QMT1

cs2:F305=>D108

6

1

5

23-24

1

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

23QMT1

cs2:F305=>D108

6

1

5

 Lưu ý:

  • Sinh viên lưu ý xem lại kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) sau kiểm duyệt/điều chỉnh/chuyển lớp Anh văn.
  • Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2023-2024 từ ngày 21/9/2023 đến 23/09/2023 như đã thông báo.

                                                                                                                       

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Trần Thái Sơn