Thông báo về việc hủy và điều chỉnh tên lớp các học phần lý luận chính trị trong HK1/2022-2023

Thông báo về việc hủy và điều chỉnh tên lớp các học phần lý luận chính trị trong HK1/2022-2023

THÔNG BÁO

(Về việc hủy và điều chỉnh tên lớp các học phần lý luận chính trị trong HK1/2022-2023

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

        Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK1/2022-2023, Trường điều chỉnh hủy và điều chỉnh tên lớp các học phần lý luận chính trị trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp cũ

Lớp mới

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Phòng học

Hủy lớp

22-23

1

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

21_3

Hủy lớp

6

6

5

cs2:F201

22-23

1

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

20CTT3

Hủy lớp

6

6

5

cs2:F201

Điều chỉnh tên lớp

22-23

1

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

20HOH1

21_3

2

1

4

cs2:E202

22-23

1

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

20CSH1

21_2

6

1

4

cs2:F104

22-23

1

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

20SHH1

21_1

6

6

4

cs2:F302

22-23

1

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

20CTT1

21_1

4

6

5

cs2:F208

22-23

1

BAA00102

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

20CTT2

21_2

5

6

5

cs2:F208

22-23

1

BAA00103

Chủ nghĩa xã hội khoa học

20HOH1

21_1

2

6

4

cs2:F207

22-23

1

BAA00104

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

20HOH1

21_3

2

6

4

cs2:F207

22-23

1

BAA00104

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

20CSH1

21_2

6

1

4

cs2:F104

22-23

1

BAA00104

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

20SHH1

21_1

6

6

4

cs2:F302

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại các học phần theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2022-2023 như đã thông báo.

   

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 Trần Thái Sơn