THÔNG BÁO Về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

THÔNG BÁO Về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ Quyết định 88/QĐ-HĐGSNN ngày 17/11/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo số lượng Phó giáo sư đợt năm 2022 cần bổ nhiệm vào ngành như sau:

 

STT

Ngành/Chuyên ngành

Số lượng Phó giáo sư

1

Công nghệ thông tin

03

2

Hóa Học

03

3

Sinh học

01

4

Vật lý

01

5

Thủy lợi

01

Tổng cộng

09

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến các Khoa, Viện, Phòng thí nghiệm, Trung tâm được biết để thực hiện việc đăng ký xét bổ nhiệm.

Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm:

– Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu đính kèm).

– Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

– Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư.

– Lý lịch khoa học của cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh GS, PGS

– Minh chứng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

– Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ ngày 05/12/2022 tại Phòng Tổ chức – Hành chính (B.06, Chuyên viên: Nguyễn Văn Duy).