Thông báo vv đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2023 (đợt 2)

Thông báo vv đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2023 (đợt 2)

Kính gửi:       –    BAN CHỦ NHIỆM KHOA;             

                     –    TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

                     –    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

Nhằm khuyến khích Thầy Cô nghiên cứu khoa học cũng như góp phần gia tăng công bố, Ban Giám hiệu Trường đã phê duyệt cho đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2023 đợt 2. Thời gian thực hiện dự kiến từ 8/2023 đến 8/2024, thời hạn nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đến 9/2024.  

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Phòng thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm thông báo đến các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên tại đơn vị về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện.

  1. Loại hình đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ:
  2. Đề tài định hướng nghiên cứu:

– Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 bài báo được công bố (hoặc được chấp nhận đăng) trên các tạp chí khoa học trong danh mục Scopus/Web of Science hiện hành hoặc kỷ yếu Hội nghị Quốc tế (có phản biện) được xuất bản bởi ACM, Springer, IEEE hoặc tương đương (áp dụng cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử – Viễn thông).

  1. Đề tài định hướng ứng dụng:

       – Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 giải pháp hữu ích hay bản quyền tác giả đã được chấp nhận đơn đăng ký.

  1. Kinh phí:

      Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ từ Trường có kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 50 triệu đồng;         

  1. Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:

– Thời gian thực hiện: 12 tháng (chưa tính thời gian nghiệm thu);

       – Đề tài nghiên cứu phù hợp định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường, Khoa, Trung tâm, Phòng thí nghiệm;

– Tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề tài;

– Tính không trùng lắp của đề tài;

  1. Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:

– Chủ nhiệm là cán bộ trường, đã kí hợp đồng làm việc / hợp đồng lao động;

– Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có trình độ Cử nhân Đại học, Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ;

– Không nợ đề tài cũ. Nếu có đề tài chưa nghiệm thu thì phải hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán;

– Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác;

– Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp;

– Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật.

  1. Đăng ký thực hiện:

+ Hồ sơ đăng ký gồm: 01 file Thuyết minh đề cương (theo mẫu T01- định dạng Word, Unicode), tải lên Google Drive theo đường link https://drive.google.com/drive/folders/14YZ5hatcyZ5bb8JFpB1huDc0koBzBVja theo cú pháp <Đơn vị công tác – MSCB- Học hàm/học vị – Họ tên chủ nhiệm>; và Lý lịch Khoa học của Chủ nhiệm – Thành viên (nếu có)

         + Thời gian nộp hồ sơ: Từ 6/7/2023 đến hết ngày 21/7/2023

 Lưu ý:

  • Hiện tại Thông tư 03/2023/TT-BTC và Thông tư 02/2023/TT-BKHCN về việc hướng dẫn xây dựng dự toán của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành và có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. Tuy nhiên, mức dự toán cho đề tài cấp cơ sở đang chờ hướng dẫn từ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nên đề tài cấp Trường khi được phê duyệt sẽ kí hợp đồng nghiên cứu ngay và tiến hành thủ tục giải ngân sau khi có hướng dẫn.

         Kính chào trân trọng.