TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 23/12/2022, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trao ký Giấy chứng nhận Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Được biết kết quả của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thuộc nhóm cao nhất trong đợt kiểm định chu kỳ 2. Giấy chứng nhận có giá trị đến 23/12/2027.