Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

       Theo công văn số 123/TB-KHTN ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên trình độ đại học hệ chính quy các chương trình về việc nghỉ lễ trên như sau: Sinh viên được nghỉ từ thứ Hai, ngày 29/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2024.

Giảng viên sẽ bố trí dạy bù ngày nghỉ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024.

Trân trọng.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Trần Thái Sơn

TB nghi le 30-4-2024