BQL Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai Thông báo kế hoạch “Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ, thành viên mạng lưới CLB Sinh Quyển thuộc BQL Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai năm 2018”