Các Hội CCB Cụm V (khối 487) giao kết thi đua năm 2018

Các Hội CCB Cụm V (khối 487) giao kết thi đua năm 2018

                KẾ HOẠCH

                              CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018

           Căn cứ Hướng dẫn thi đua của Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ vào Chương trình hành động, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Hội năm 2018, Cụm thi đua V – Khối 487 xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 gồm các nội dung như sau:

      CHỦ ĐỀ THI ĐUA:  

          Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành Đoàn kết gương mẫu Đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2017); 29 năm, ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06.12.1989 – 06.12.2018). 

       NỘI DUNG THI ĐUA: 

 1. Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc;  

         – Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;

           – Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tổ chức cho đảng viên học tập nghị quyết, tuyên truyền, thông báo thời sự, pháp luật theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cùng cấp.

           – Cùng các đoàn thể làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, nhất là ở cơ sở. 

 1. Cán bộ hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Tương trợ, giúp đỡ Cựu Chiến binh có hoàn cảnh khó khăn”;

Tham mưu với Cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các Đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch tương trợ giúp đỡ CCB trong cơ quan đơn vị có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo để giúp đỡ các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

 1. Cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và của cơ quan, đơn vị;

          Động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương và của cơ quan, đơn vị; Trong đó tập trung vào các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “ Dân vận khéo”. Cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới ”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

 1. Tích cực, chủ động phối hợp với các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp.

         Tích cực, chủ động phối hợp ký kết liên tịch với các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp; Phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền lửa cho thế hệ trẻ”.  

 1.       Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức;

           – Gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức;

          – Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác của các cấp Hội, nhất là ở cơ sở;

          – Tích cực phát triển tổ chức Hội và hội viên, bảo đảm cả số lượng và chất lượng;

         – Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh.

       

    III. CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM  2018: 

 1.   100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng;
 2.   100% hội viên không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
 3.   100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp;
 4.   100% hội viên CCB là đảng viên, 85% trở lên hội viên CCB là quần chúng học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.
 5.     90% trở lên tổ chức hội đạt Trong sạch, vững mạnh;
 6.     95% trở lên hội viên hội CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu”;
 7.     95% trở lên gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

 

     I PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA:

          Trong năm 2018, các Hội CCB trong Cụm thi đua V tổ chức 03 đợt thi đua chính như sau:

         Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 19.5.2018:

           Thi đua lập thành tích”Mừng Đảng, mừng Xuân”; mừng kỷ niệm 88 năm, ngày thành lập Đảng (3.2); kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5); 43 năm, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30.4); 132 năm, ngày Quốc tế lao động (1.5); 128 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5).

         Đợt 2: Từ 20.5 đến 30.9.2018:

          Lập thành  tích chào mừng kỷ niệm 70 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018); Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2.9; Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27.7;

         Đợt 3: Từ 01.10 đến hết năm 2018:

        Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội QPTD (22.12); 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12).

          

           Căn cứ vào các mốc thời gian trên, các Hội CCB trong Cụm thi đua V cần kết hợp với hướng dẫn của cơ quan, đơn vị và đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng nơi để xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức phong trào thi đua cho phù hợp, sát thực, đạt hiệu quả cao.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM 2018

 

TT

Đơn vị

Đăng ký danh hiệu thi đua

Bằng khen

Hội CCB Thành phố

Bằng khen Trung ương Hội

Cờ Thi đua Trung ương Hội

1.      

Hội CCB khối Dân-Chính-Đảng

 

 

X

2.      

Hội CCB Cảng Sài Gòn

 

X

 

3.      

Hội CCB Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

 

 

X

4.      

Hội CCB Sở y tế

 

 

X

5.      

Hội CCB CT Dược Sài Gòn

X

 

 

6.      

Hội CCB Tổng CT cà phê VN

 

X

 

7.      

Hội CCB Cty Đầu tư Tài chính Nhà nước

X

 

 

8.      

Hội CCB Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

X

 

 

9.      

Hội CCB Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

X

 

 

10.             

Hội CCB Trường ĐH Sư phạm

X

 

 

11.             

Hội CCB Trường ĐH Tài chính-Marketing

X

 

 

12.             

Hội CCB Trường ĐH Quốc tế & Trường ĐH Kinh tế – Luật

X